Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 81006.198.3 по КК на с.Черница, общ,Сунгурларе“

с инвеститор : „Елдве“ООД

Местоположение на инвестиционното предложение : ПИ с идентификатор 81006.198.3 по КК на с.Черница, общ,Сунгурларе

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

Дата:22.05.2023г.