Обяви

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ,ОБЛАСТ БУРГАС ОТДЕЛ “МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“
До:ПЕНКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА-  
СУНГУРЛАРЕ     
С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че е започната процедура по реда на чл.32 от ДОПК по връчване ,чрез прилагане към досието ви.

Ако в 14-дневен срок от поставянето на съобщението на таблото в сградата на отдел “ МДТ” и в сградата на Община Сунгурларе не се явите в отдел “МДТ”  за връчване на съставените Актове за установяване на задължения и Покана за доброволно плащане  същите се считат за редовно връчени и ще бъдат приложени към досието Ви.

Дата на поставяне на съобщението:21.11.2011Г.
Орган по приходите:НЕ СЕ ЧЕТЕ