Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Община Сунгурларе има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на обект:

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА АГЛОМЕРАЦИЯ СУНГУРЛАРЕ С ДОВЕЖДАЩА ИНФРАСТРУКТУРА С КАПАЦИТЕТ ЗА 2810 ЕЖ
с инвеститор : Община Сунгурларе

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

Дата:10.04.2023г.