Обяви

Обявление на Община Сунгурларе за изработен проект за ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за трасе на нов подземен кабелен електропровод 20 кV от поземлен имот с идентификатор 81006.198.3 по КККР на с. Черница до подстанция „Сунгурларе“ в гр. Сунгурларе

 

СЪОБЩЕНИЕ

  Община Сунгурларе на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава, че в «Държавен вестник» брой 29 от 31.03.2023г. е обнародвано обявление на Община Сунгурларе за изработен проект за ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за трасе на нов подземен кабелен електропровод 20 кV от поземлен имот с идентификатор 81006.198.3 по КККР на с.Черница до подстанция „Сунгурларе“ в гр.Сунгурларе, община Сунгурларе, обл.Бургас.  Проектът се намира в сградата на общинската администрация, отдел „УТ” ет.2, стая 18.

  В срок до 30.04.2023г. заинтересуваните лица на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ