Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Община Сунгурларе има следното инвестиционно предложение:

Технически проект за обект: Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане за Дом за стари хора с.Лозарево /Национален план за възстановяване и устойчивост-BG-RRP-11.010 , находящ се в УПИ I-пансион за стари хора, кв. 53, с. Лозарево, Община Сунгурларе, Област Бургас, с административен адрес: с. Лозарево, ул. Тунджа 27, общ. Сунгурларе, обл. Бургас

с инвеститор : Община Сунгурларе

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

Дата:21.03.2023г.