Обяви

  На основание чл.26,ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК Община Сунгурларе чрез настоящото публикуване в Портала за обществени консултации предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе.


  Формата за участие в производството по издаване на настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество от стана на заинтересованите лица и организации са предложения и възражения, които могат да бъдат входирани в деловодството на Община Сунгурларе, или подадени на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  в 30 дневен срок от датата на публикуване на проекта.

 

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


  §1. Създава се нов чл.65а със следното съдържание:

  Чл.65а./1/ Замяна на общински жилища с жилищни имоти на физически лица в изпълнение на социални програми се извършва с решение на общинския съвет при следните условия:

  1.Влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на социални жилища;

  2.Жилищните имоти, собственост на физически лица, да попадат в обхвата на плана;

  3.Общинските жилища да са свободни и за тях да няма желаещи за настаняване картотекирани, нуждаещи се граждани;

  /2/ Замяна по ал. 1 може да бъде извършена само еднократно и само за един жилищен имот – собственост на физическо лице, с едно общинско жилище и се извършва по данъчна оценка на заменяните жилищни имоти.

  /3/ Заявлението за замяна трябва да съдържа мотиви, подава се в общинска администрация, като се прилагат копия от документи, удостоверяващи собствеността на заявителя, и декларация за семейно положение и имотно състояние.

  /4/ Преписката за извършване на замяна се окомплектова от общинска администрация и се внася за решение в общинския съвет.

  /5/ Решенията за извършване на замяна се приемат от общинския съвет с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.

  /6/ Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор за замяна.  

 

МОТИВИ за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


Справка относно постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе