Обяви

                             “Local Development, Poverty Reduction and
Enhanced Inclusion of Vulnerable Groups”
Programme

Съобщение

  Във връзка с изпълнение на  Административен Договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGLD-3.002-0012-C01 „Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите в Община Сунгурларе и Община Антоново“ , по програма  Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи, процедура BGLD-3.002 - Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите.

  Община Сунгурларе обявява прием на заявление-декларация за получаване на социални услуги за потребители с постоянен или настоящ адрес в община Сунгурларе.

  Кой може да се ползва от услугата?

Проект „Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите в Община Сунгурларе и Община Антоново“  си е поставил цел да осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа и да разшири възможностите за предоставяне на социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации.

  Целева група:

Възрастни в невъзможност от самообслужване и хора с увреждания

Дейностите са насочени изцяло към възрасти хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания, за които има необходимост от почасови услуги като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението.

Дейностите по настоящия проект са насочени към повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение.

  Какви услуги са допустими по програмата?

1.    Предоставяне на почасови социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

2.    Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост(със средства на потребителите), както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

3.    Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

Образец на заявление-декларация може да се получи във -офис на Община Сунгурларе на адрес: гр. Сунгурларе, пл. "Георги Димитров" № 10 , ет.2 , стая №2 или  от интернет страницата на Община Сунгурларе: www.sungurlare.org .

Срок за подаване на заявленията от потенциалните кандидат потребители е 30.12.2022г.

За информация: 0878627115

Петър Мушиев

Приложение 1: Заявление за ползване на услуга "Домашна грижа"

Приложение 1а: Информационен лист


Проект BGLD-3.002-0012 „Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите в Община Сунгурларе и Община Антоново“  по  ОП „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“  финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.