Обяви

                               “Local Development, Poverty Reduction and
Enhanced Inclusion of Vulnerable Groups”
Programme

Съобщение

  Във връзка с изпълнение на  Административен Договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGLD-3.002-0012-C01 „Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите в Община Сунгурларе и Община Антоново“ , по програма  Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи, процедура BGLD-3.002 - Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ обявява конкурс по документи и събеседване за свободни работни места за следните длъжности:

1.     „Домашен помощник “ – 9 позиции на 8-часов работен ден

    Изисквания:

Образователна степен – основно или средно образование;
Професионална квалификация – не се изисква, но е предимство;
Професионален опит – не се изисква, но е предимство;
Допълнителна квалификация/обучение – компютърна грамотност;
Допълнителна квалификация/обучение – компютърна грамотност;

Необходими компетентности за всяка от позициите:

-Работа в екип – способност да работи с колегите си ефективно;
-Комуникативност – способност да организира работата си според сроковете; умение за комуникация и ориентиране в различна социална среда;
-Ориентация към резултати – способност да планира, организира и контролира собствената си работа по начин, осигуряващ възможно най–добър краен резултат.

Заявления за кандидатстване могат да се получат от офиса по проекта с адрес гр.Сунгурларе, ул. „Георги Димитров №10 ет.2 , ст.2  или от интернет страницата на Община Сунгурларе – www.sungurlare.org   до 16.12.2022г.
Подаване на заявленията се извършва в офиса по проекта с адрес гр.Сунгурларе, ул. „Георги Димитров №10 ет.2 , ст.2  , до 16.12.2022г.
Конкурсът по документи ще се проведе на 19.12.2022г. .
Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 29.12.2022г. , като информация за резултатите от конкурса по документи и събеседването ще бъдат публикувани на интернет страницата на общината и в офиса по проекта

За повече информация:тел. 0878627115

Петър Мушиев

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за Домашен помощник


Проект BGLD-3.002-0012 „Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите в Община Сунгурларе и Община Антоново“  по  ОП „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“  финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.