Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Община Сунгурларе има следното инвестиционно предложение:

„Модернизация на образователната среда, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди и основен ремонт на Детска градина „Щастливо детство“ с. Лозарево, находяща се в с. Лозарево, УПИ V, кв. 10 по ПУП на с. Лозарево.“

с инвеститор : Община Сунгурларе

Местоположение на инвестиционното предложение : УПИ V, кв. 10 по ПУП на с. Лозарево

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

Дата:27.01.2023г.