Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Община Сунгурларе има следното инвестиционно предложение:

„Рехабилитация и реконструкция на път BGS 2268 (11-73 Веселиново - Лозарево) Подвис - Есен - BGS 2266 от км 0+000.00 до км 4+602.16“

с инвеститор : Община Сунгурларе

Местоположение на инвестиционното предложение : път BGS 2268 (11-73 Веселиново - Лозарево) Подвис - Есен - BGS 2266 от км 0+000.00 до км 4+602.16

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

Дата:23.01.2023г.