Обяви

 

ОБЯВЛЕНИЕ

  Общинска Администрация – Сунгурларе информира жителите на общината за постъпил актуализиран координатен регистър на границите на поясите на санитарно – охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор „Пчелин, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 58857.7.18 по КККР на с. Пчелин, общ. Сунгурларе, обл. Бургас“

  На всички заинтересовани лица се предоставя срок от 1 (един) месец за мнения и предложения. Проектът е на разположение и в Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33

  Дата: 19.01.2023г.

 

Приложение:

Актуализиран координатен регистър на границите на поясите на санитарно – охранителна зона - с. Пчелин