Обяви

Съобщение

 

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Община Сунгурларе уведомява жителите на общината  за инвестиционно предложение:

„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ VII-253, кв. 24 по плана на с. Лозарево, община Сунгурларе и електропроводна линия от ГРП на ФЕЦ до ЕТ“,

с възложител: „Екея“ ЕООД

Информацията е достъпна на интернет страницата на Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите гр. Бургас. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк:  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41843., раздел „Превантивна дейност“, подраздел „ОВОС“.

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул. ”Г. Димитров" № 10 и сградата на РИОСВ гр. Бургас, на адрес ул. “Перущица“ № 67, к-с Лазур, гр. Бургас.

 

Дата: 06.01.2023г.