Обяви

Съобщение

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Община Сунгурларе уведомява жителите на общината  за инвестиционно предложение:

„Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност 2500 kWр в УПИ XXI, кв.100 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе и електропроводна линия за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа“,
с възложител „Механизация на селското стопанство и услуги“ ЕООД

Информацията е достъпна на интернет страницата на Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите гр. Бургас. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк:  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41557., раздел „Превантивна дейност“, подраздел „ОВОС“.

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10 и сградата на РИОСВ гр. Бургас, на адрес ул.“Перущица“№67, к-с Лазур, гр. Бургас.

Дата :20.12.2022г.