Обяви

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Програма „Развитие на човешките ресурси“
Договор за БФП № BG05SFPR002-2.001-0003-C01
"Грижа в дома в община Сунгурларе"

 

Съобщение

  Във връзка с изпълнение на  Административен Договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0003-C01 по проект „Грижа в дома в община Сунгурларе „ , процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027г..,

  Община Сунгурларе обявява прием на заявление-декларация за получаване на интегрирани здравно-социални услуги за потребители с постоянен или настоящ адрес в община Сунгурларе.

  Кой може да се ползва от услугата?

  Проект "Грижа в дома в община Сунгурларе " си е поставил цел да осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа и да разшири възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации.

  Целева група:

  74 възрастни в невъзможност от самообслужване и хора с увреждания

  Дейностите са насочени изцяло към възрасти хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания, за които има необходимост от почасови услуги като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението.

  Дейностите по настоящия проект са насочени към повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение.

  Какви услуги са допустими по програмата?

  1.    Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

  2.    Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост(със средства на потребителите), както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

  3.    Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

  Образец на заявление-декларация може да се получи във -офис на Община Сунгурларе на адрес: гр. Сунгурларе, пл. "Георги Димитров" № 10 , ет.2 , стая №2 или  от интернет страницата на Община Сунгурларе: www.sungurlare.org ,

  За информация: 0878627115
  Петър Мушиев

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за ползване на  услуга „Домашна грижа“

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Съфинансирано от
Европейския съюз