Обяви

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Програма „Развитие на човешките ресурси“
Договор за БФП № BG05SFPR002-2.001-0003-C01
"Грижа в дома в община Сунгурларе"

 

  Считано от 18.11.2022год. Община Сунгурларе ще изпълнява Административен Договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0003-C01 по проект „Грижа в дома в община Сунгурларе„ , процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027г.,

  Проект "Грижа в дома в община Сунгурларе " си е поставил цел да осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа и да разшири възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации.

  За изпълнение на поставената цел ще бъдат реализирани следните дейности: Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания; Доставка на храна и  хранителни продукти ; Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост; Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. В рамките на 12 месеца ще бъдат предоставени здравно социални услуги минимум на 74 потребители от целевите групи.

  Всеки потребител ще получава интегрирани  здравно-социални услуги , съгласно извършена социална оценка.

  Услугите ще се предоставят от  домашни помощници , снабдител-доставчик, социален работник, психолог , шофьор-доставчик , медицински сестри , диспечер и медицински специалисти съобразно нуждите на потребителите .

 

Стойност на Проекта : 395 416.04  лв.

Продължителност : 12 месеца 

Дата на стартиране : 18.11.2022г.

Дата на приключване: 18.11.2023г.

 

Съфинансирано от
Европейския съюз