Обяви

Съобщение

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Община Сунгурларе уведомява жителите на общината  за инвестиционно предложение:

„Водовземане от река „Луда Камчия“ с координати Х-4623385.188 и У-559411.618 и изграждане на поливна система за напояване до 1006 дка земеделски земи в землището на с. Съединение, масив 220, имоти 1-4, 19-30, 32-34, 45-56, 58-61, 69-71, масив 225, имоти с 1-9, 13, 15-17, 19, 21-29, 32, 34,36, 39-46, 48-72 и масив 230,имот 1-10, 12, 13, 16, 17, 42-46, 51, 54, 55, 58, 59, община Сунгурларе“

с възложител: „БМД Агро“ ЕООД

Информацията е достъпна на интернет страницата на Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите гр. Бургас. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41512, раздел „Превантивна дейност“, подраздел „ОВОС“.

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10 и сградата на РИОСВ гр. Бургас, на адрес ул.“Перущица“№67, к-с Лазур, гр. Бургас.

Дата :29.11.2022г.