Обяви

Съобщение

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Община Сунгурларе уведомява жителите на общината  за инвестиционно предложение:

  „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ в УПИ I, кв. 115 и УПИ III, кв. 116 по плана на град Сунгурларе, община Сунгурларе и трасе на нова кабелна линия за присъеденяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа“, с възложител: „Атаген-2020“ ООД.

  Информацията е достъпна на интернет страницата на Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите гр. Бургас. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40570, раздел „Превантивна дейност“, подраздел „ОВОС“.

  В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10 и сградата на РИОСВ гр. Бургас, на адрес ул.“Перущица“№67, к-с Лазур, гр. Бургас.

  Дата: 21.10.2022г.