Обяви

Съобщение

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Община Сунгурларе уведомява жителите на общината за инвестиционно предложение:

„Интензивно отглеждане на патици порода „Мюлар“ в животновъдна ферма в ПИ № 12591.247.11 по КК на с. Вълчин, община Сунгурларе, с възложител: Ависпал-БГ“ ЕООД

Информацията е достъпна на интернет страницата на Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите гр. Бургас. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36334, раздел „Превантивна дейност“, подраздел „ОВОС“.

В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10 и сградата на РИОСВ гр. Бургас, на адрес ул.“Перущица“№67, к-с Лазур, гр. Бургас.

Дата :22.06.2022г.