Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

  ОТНОСНО:  Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сунгурларе.

  На основание чл.77 от Административно процесуалния кодекс и във връзка чл.26, ал.2 от ЗНА, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сунгурларе, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сунгурларе.

 

Мотиви

  • Причини, които налагат приемането и цели, които се поставят:

  Приемането на изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сунгурларе се налага във връзка с предписание на Сметна палата от 2021 г., изменение и допълнение на Закона за публичните финанси след приемането на Наредбата и привеждане на нормативната база в съответствие с действащото законодателство.

  • Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата наредба: не се очаква разходването на средства.

  • Очаквани резултати от прилагането на наредбата, включително финансови, ако има такива: Яснота и пълнота на разпоредбите, регулиращи съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Сунгурларе.

  • Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

  Заинтересованите лица могат да депозират своите предложения и становища в деловодството на Община Сунгурларе, ул. „Георги Димитров” № 2, тел. за информация и връзка: 05571/51-12; е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

 

  Д-р Георги Кенов /п/
  Кмет на Община Сунгурларе

 

  Приложение: Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сунгурларе.