Обяви

Съобщение

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Община Сунгурларе уведомява жителите на общината  за инвестиционно предложение:

  "Напояване чрез три броя лентови дъждовни инсталации на масиви 44 и 48 в землището на с.Лозарево и с Черница, община Сунгурларе и закупуване на поливни устройства, помпени агрегати и земеделска техника“ с възложител ЕТ „Христо Рахнев –Чавдар Стефанов““

  Информацията е достъпна на интернет страницата на Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите гр. Бургас. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38261, раздел „Превантивна дейност“, подраздел „ОВОС“.

  В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10 и сградата на РИОСВ гр. Бургас, на адрес ул.“Перущица“№67, к-с Лазур, гр. Бургас.

  Дата :01.03.2022г.