Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Община Сунгурларе има следното инвестиционно предложение:

„Инженеринг-проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект“ Изграждае на нова сграда на целодневна детска градина и детска ясла „Зорница“ в УПИ V, кв.21 по ПУП на с.Грозден“

с инвеститор : Община Сунгурларе

Местоположение на инвестиционното предложение : УПИ V, кв.21 по ПУП на с.Грозден

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

Дата:04.04.2022г.