Обяви

Съобщение

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Община Сунгурларе уведомява жителите на общината  за инвестиционно предложение:

  „Водовземане от подземни води чрез съществуващ тръбен кладенец (ТК-1 „Агрокомерс – Терзийско“) в ПИ с идентификатор 72299.198.19 по КК на с. Терзийско, община Сунгурларе и изграждане на система за капково напояване на трайни насаждения (лозя) в имоти 72299.198.1; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 72299.199.1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 72299.206.11; 12; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 59; 60; 61; 63; 64; 76 по КК на с. Терзийско, община Сунгурларе“
с възложител: ЕТ „Агрокомерс – Жозеф Фегали“

  Информацията е достъпна на интернет страницата на Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите гр. Бургас. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35179, раздел „Превантивна дейност“, подраздел „ОВОС“.

  В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10 и сградата на РИОСВ гр. Бургас, на адрес ул.“Перущица“№67, к-с Лазур, гр. Бургас.

  Дата: 10.03.2022г.