Обяви

Съобщение

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Община Сунгурларе уведомява жителите на общината  за инвестиционно предложение:

  „Създаване на трайни насаждения от ябълки в едно със система за защита от градушки, птици и насекоми, закупуване на специализирана земеделска техника и изграждане, подмяна и автоматизиране на съществуваща система за капково напояване в имоти с № 17909.60.27, 17909.60.28, 17909.60.29, 17909.60.30, 17909.60.31, 17909.60.32 по КК на с. Грозден, местност „До село", имоти с № 17909.70.1, 17909.70.2, 17909.70.3, 17909.70.5, 17909.70.6, 17909.70.7, 17909.70.8, 17909.70.9, 17909.70.10, 17909.70.11, 17909.70.21 и 17909.70.22 по КК на с. Грозден, местност „Кьоклюка“, Община Сунгурларе

  с възложител: „Фрукто Бг“ ООД

  Информацията е достъпна на интернет страницата на Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите гр. Бургас. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38098, раздел „Превантивна дейност“, подраздел „ОВОС“.

  В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10 и сградата на РИОСВ гр. Бургас, на адрес ул.“Перущица“№67, к-с Лазур, гр. Бургас.

  Дата :10.02.2022г.