Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  Община Сунгурларе

  съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

  „Създаване на трайни насаждения от ябълки, система за защита от градушки, птици и насекоми в едно с опорна конструкция, закупуване на специализирана земеделска техника, изграждане на нова и подмяна и автоматизиране на съществуваща система за капково напояване в имоти с идентификатори 17909.50.61, 17909.50.62, 17909.50.63, 17909.50.64, 17909.50.65, 17909.50.82, 17909.50.83, 17909.50.84, 17909.50.85, 17909.50.86, 17909.50.87, 17909.50.88, 17909.50.89, 17909.50.103, 17909.50.66, 17909.50.67, 17909.50.68, 17909.50.69, 17909.50.70 и 17909.50.71, 17909.50.72, 17909.50.73, 17909.50.90, 17909.50.91, 17909.50.92 и 17909.50.93 по КК на с. Грозден, местност „Сунгурларски път“, община Сунгурларе“

  с възложител: „Фруктланд“ ЕООД

  Местоположение на инвестиционното предложение : имоти с идентификатори 17909.50.61, 17909.50.62, 17909.50.63, 17909.50.64, 17909.50.65, 17909.50.82, 17909.50.83, 17909.50.84, 17909.50.85, 17909.50.86, 17909.50.87, 17909.50.88, 17909.50.89, 17909.50.103, 17909.50.66, 17909.50.67, 17909.50.68, 17909.50.69, 17909.50.70 и 17909.50.71, 17909.50.72, 17909.50.73, 17909.50.90, 17909.50.91, 17909.50.92 и 17909.50.93 по КК на с. Грозден, местност „Сунгурларски път“


  В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.
    
  Дата: 01.02.2022г.