Обяви

Набират се документи за новата социална услуга „Асистентска подкрепа”

  Приемат се документи по новата социална услуга „Асистентска подкрепа“, която е държавно-делегирана дейност в Община Сунгурларе.

  Тази дейност е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за: самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация.

  Услугата „Асистентска подкрепа“ ще включи 36 потребителя и 12 асистента. Срокът за приемане на документи е в рамките на календарната 2021 година. Прилагаме необходимите документи за попълване, които можете да подадете в Община Сунгурларе.

  Асистентската подкрепа ще бъде предоставена на:
  – лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  – деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

  Правилникът за прилагане на Закона за социално подпомагане определя елементите на разходите, които формират размера на стандарта за социалната услуга „Асистентска подкрепа“:
  -  разходи за възнаграждения на асистентите и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя;
  -  разходи за насочване от общината за ползване на услугата и за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа;
  -  режийни разходи за организиране на предоставянето на услугата от общината;
  -  разходи за транспорт на асистентите, пряко свързани с предоставянето на услугата;
  -  разходи за обучения на асистентите.

В чл.15, т.10 от Закона за социалните услуги като нов вид социална услуга /държавно-делегирана дейност/ е посочена „Асистентска подкрепа“. Тя е подробно регламентирана в чл. 93 от същия закон. С Решение № 790 от 30.10.2020 г. Министерски съвет определя делегираните от държавата дейности, като в т.V – Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ определя стандарт за социална услуга „Асистентска подкрепа“.

Документи за изтегляне и попълване:

Методика за извършване на оценка на  потребностите от услугата „Асистентска  подкрепа” и определяне на индивидуален месечен бюджет

Процедура за подбор и назначаване на извършителите на услугата „Асистенска подкрепа”

Процедура за подбор на потребители на социални услуги

Приложение № 1: Заявление за ползване на услуга „Асистентска подкрепа“

Приложение № 1 А: Информация за кандидат-потребителя

Приложение № 6: Формуляр за индивидуална оценка на кандидата за личен асистент