Обяви

 

 

 

 

О Б Я В А

На основание чл. 44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от  ЗОС, Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе, Решение № 83/23.07.2020 г. на Общински съвет Сунгурларе и Заповед № 490/ 21.09.2020 год. на Кмета на Общината,

 

Община Сунгурларе открива следната процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост :

 

в землището на с. Подвис, Община Сунгурларе, област Бургас:

 

 1. ДРУГ ВИД ПОЗЕМЛЕН ИМОТ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНО СТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ с площ 199668 кв.м., съставляващ поземлен имот № 56959.22.27, находящ се в землището на с.Подвис в местността”Корубоорусу”, актуван с АЧОС № 4015/ 26.02.2019 г. с начална тръжна цена 52912.02 лв. /Петдесет и две хиляди деветстотин и дванадесет лева и две стотинки/
 2. ДРУГ ВИД ПОЗЕМЛЕН ИМОТ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНО СТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ с площ 145891 кв.м., 10 кат., съставляващ поземлен имот  № 56959.22.29, находящ се в землището на с.Подвис в местността”Екинлика”, актуван с АЧОС № 4014/ 26.02.2019 г. с начална тръжна цена 38661.11 лв. /Тридесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и един  лева и единадесет стотинки/
 3. ДРУГ ВИД ПОЗЕМЛЕН ИМОТ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНО СТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ с площ 157488 кв.м.,10 кат., съставляващ поземлен имот  № 56959.22.41, находящ се в землището на с.Подвис в местността”Корубоорусу”, актуван с АЧОС № 4013/ 26.02.2019 г. с начална тръжна цена 41734.32 лв. /Четиридесет и една хиляди седемстотин тридесет и четири лева и тридесет и две стотинки/
 4. ДРУГ ВИД ПОЗЕМЛЕН ИМОТ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНО СТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ с площ 115651 кв.м., 10 кат., съставляващ поземлен имот № 56959.22.81, находящ се в землището на с.Подвис в местността”Екинлика”, актуван с АЧОС № 4012/ 26.02.2019 г. с начална тръжна цена 30647.52 лв. /Тридесет хиляди шестстотин четиридесет и седем  лева и петдесет и  две стотинки/
 5. ДРУГ ВИД ПОЗЕМЛЕН ИМОТ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНО СТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ с площ 2114439 кв.м., 10 кат., съставляващ поземлен имот № 56959.13.35, находящ се в землището на с.Подвис в местността”Чеирите”, актуван с АЧОС № 4011/ 26.02.2019 г. с начална тръжна цена 560326.33 лв. /Петстотин и шестдесет хиляди триста двадесети  шест лева и тридесет и три стотинки/

Условия за провеждане на търговете :

 1. Търгът да се проведе за всеки имот по отделно.
 2. Утвърдената тръжна документация съдържа: заявление за участие, декларации – 2 броя, проекто – договор, копие от скица за всеки един имот, копие от акт за собственост, копие от лицензирана оценка, копие от заповедта за търга, копие от решение № 83/23.07.2020 год. и копие от данъчна оценка.
 3. Цена на един комплект тръжни документи 0.2 % от стойността на началната тръжна цена на обекта, но не по-малко от 50 лв. /освободено от/  ДДС, платими в касата на Общината или по банков път по сметка BG86UNCR70003321757314 , BIC код  UNCRBGSF, на ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ. Същите се получават в стая №  25, І-ви /над партер/ етаж на Община Сунгурларе.
 4. Депозитната вноска за участие в търга е в размер 10 % от началната тръжна цена на всеки имот и се внася в касата на Общината или по банков път по сметка:

BG86UNCR70003321757314 , BIC код  UNCRBGSF, на ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ.

 1. Оглед на имотите – предмет на търга се извършва всеки работен ден с представител на общината или кметството, след закупуване на тръжната документация.
 2. Дата и място за провеждане на търга:

Търгът ще се проведе на 15.10.2020 год. от 13:30 часа, в сградата на Община Сунгурларе в заседателната зала на Общинския съвет, І-ви етаж/над партера/по реда на обявените имоти.

 1. Тръжна документация и заявления за участие в търга се приемат до 12:00 часа на 14.10.2020 г. в деловодството на Община Сунгурларе, партерен етаж.
 2. Собствеността върху недвижими имоти , предмета на тръжната процедура се прехвърля след окончателното заплащане на предложената цена, данък прехвърляне – съгласно чл. 35 ал. 2 от НОРМДТ на Община Сунгурларе, стойността на разходите , направени от Общината за изготвянето на оценките , платими в седемдневен  срок от датата на получаване на писмено уведомление , с което му предлага сключването на договор.

 

Д-р ГЕОРГИ КЕНОВ

Кмет на Община Сунгурларе           

 

Заповед № 490/21.09.2020г.