Обяви

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Община Сунгурларе

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на навес-склад за отоплителни материали и инвентар“

с инвеститор : Магда Георгиева Илиева

Местоположение на инвестиционното предложение : УПИ V-32, кв.2 по ПУП на с.Дъбовица, общ.Сунгурларе

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

Дата:15.09.2020г.