Обяви

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ , ОБЛАСТ БУРГАС

ОТДЕЛ “ МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “

  

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

ДО  :     1. Кенан Мехмед Бекир

              2.Златка Стефанова Пенчева

              3.Живко Иванов Витанов 

 

 

С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че е започната процедура по реда на чл.32 от ДОПК по връчване ,чрез прилагане към досието ви.

Ако в 14-дневен срок от поставянето на съобщението на таблото в сградата на отдел “ МДТ” и в сградата на Община Сунгурларе не се явите в отдел “МДТ”  за връчване на съставения Акт за установяване на задължения по декларация същия се считат за редовно връчен и ще бъде приложени към досието Ви.

 

 

Дата на поставяне                                                              Дата на сваляне

на съобщението:                                                                  на съобщението:

 

04.06.2020г.

 

Орган по приходите:                                                        Орган по приходите: