Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, и във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед №20  /16.01.2020 на Кмета на Община Сунгурларе

ОБЯВЯВА

Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на Център за подкрепа за личностно развитие-Обединен детски комплекс /ЦПЛР-ОДК/ гр. Сунгурларе

 

І. Изисквания за длъжността:

 1. Минимални изисквания:
 • Да са български граждани, граждани на друга държава, членка на Европейския съюз, или на друга държава, страна по междудържавна спогодба, продължително пребиваващи в страната чужди граждани, при получено съгласие или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани;
 • Образование - висше; образователно-квалификационна степен "магистър", по специалност от съответното професионално направление;
 • Професионално направление - съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, което да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа;
 • Професионален опит - 5 години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 213, ал.2 от ЗПУО;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 215, ал.1, т.1 от ЗПУО;
 • Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват учителска професия по смисъла на чл. 215, ал.1, т.2 от ЗПУО;
 • Да нямат наложено дисциплинарно наказание "уволнение" по чл. 188, ал.3 от КТ, и трудовото правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал.2, т.6 от КТ или на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено, като незаконно по надлежния ред;
 • Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.
 1. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
 • професионално квалификационна степен;
 • допълнителна квалификация;
 • Компютърна грамотност.
 1. Място на работа -  гр. Сунгурларе, ул. „Георги Димитров“6

III. Правоотношението с директора на ЦПЛР-ОДК е безсрочно на основание чл. 107 от Кодекса на труда

ІV. Характер на работата:

Директорът на ЦПЛР-ОДК организира, контролира и управлява цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда в два етапа:
a) писмен изпит-тест;
b) интервю.

 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 1. Заявление, за участие в конкурс, до кмета на община Сунгурларе;
 2. Документ за самоличност (документът се представя за сверяване на данните и се връща на кандидата);
 3. Професионална автобиография;
 4. Документ за придобито висше образование, специалност, учителска правоспособност, професионално квалификационна степен, допълнителна квалификация и други по преценка на кандидата ( копие/я);
 5. Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж - трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия трудов стаж ( копие/я);
 6. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата)
 7. Документ, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист (оригинал).

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в сградата на Община Сунгурларе ул. „Георги Димитров“10, фронт-офис Деловодство. Длъжностно лице за приемане на документи-Марияна Петкова-ст. експерт

VII. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават от 20.01.2020 г. до 20.02.2020 г. вкл.

Длъжностната характеристика и информация за длъжността ще бъде предоставена за запознаване на кандидатите при подаване на документите.