ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

  Уважаеми жители на Община Сунгурларе,

  Уведомяваме ВИ, че от 10.01.2023г. започна плащането на местните данъци и такси - данък върху недвижимите имоти, данък превозни средства и такса битови отпадъци.

  Сроковете за внасяне са следните:
  - първа вноска до 30.06.2023г.
  - втора вноска до 31.10.2023г.
  На предплатилите до 30.04.2023г. за цялата година се прави отстъпка 5%.

  Патентният данък се заплаща на четири равни вноски, както следва: до 31.01.2023г., до 30.04.2023г., до 31.07.2023г. и до 31.10.2023г. Лицата, които до 31-ви януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

  Относно туристическия данък - данъчно задължените лица подават в Общината декларация по образец до 30-ти януари на всяка година за облагане с данък за предходната календарна година. Налогът се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

  Заплащането на данъци и такси може да се извърши по следните начини:

  - в брой или чрез ПОС устройство на касата на Отдел “МДТ“  в гр. Сунгурларе, ул. „Г. Димитров“ № 2,  стая 1 от 08:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 16:30ч.;

  - в брой в кметствата на Община Сунгурларе;

  - чрез ИзиПей, ePay, Български пощи или банков път по следната сметка:
  IBAN-BG89UNCR70008421757106
  BIC- UNCRBGSF
  Кодовете за плащане са следните:
  442100 Данък върху недвижимите имоти
  442300 Данък върху превозните средства
  442400 Такса битови отпадъци
  441400 Патент
  442800 Туристически данък

  Всички данъчно задължени лица ще получат съобщения за дължимите от тях местни данъци и такси чрез писма, доставяни от упълномощен доставчик.

  За невнесените задължения по ЗМДТ от минали години се начисляват лихви за просрочие и за същите се прилагат процедури за принудителното им събиране чрез държавен съдебен изпълнител.