Община Сунгурларе е в процес на кандидатстване по проект „Подобряване на адмистративния и техническия общинаски капацитет, с цел повишаване качеството на услугите по управление на отпадъци в трансграничния регион между Община Сунгурларе и Асоциация по водите на Община Узункьопру, ( Water association Uzunkopru), по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България –Турция 2014-2020, No 2014TC16I5CB005-2015-1, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ по приоритетна ос 1-Околна среда, специфична цел 1.2
Подобряване на капацитета за опазване на природата и устойчиво ползване и управление на общите природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество в трансграничния регион.
По проекта се предвиждат закупуване на нова сметосъбираща машина, както и нови контейнери за всяко населено място с цел подобраване ефективността на изпълнението на услугата сметосъбиране и сметоизвозване.

2.  „Създаване на иновативен подход за повишаване на туристическата атрактивност на трансграничния район между Общините Сунгурларе и Инеада по Програмата за предприсъединителна помощ, по приоритетна ос 1- „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.14 „Увеличаване на туристическата привлекателност на трансграничния район , чрез по-добро изполване на приридното, културното и историческо наследство и свързаната с тях инфраструктура”
Общината предвижда изграждане на автобусни спирки по населените места и в общинския център

3.Община Сунгурларе кандидатства като партньор в партньорство с община Юскюп (Република Турция) с проект „Съвместни дейности за борба с пожарите” между общините Сунгурларе и Юскюп по програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 Nо 2014TC16I5CB005-2015-1, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ, по приоритетна ос1 „Околна среда”, специфична цел 1.1 „Предотвратяване и смегчаване на последиците от природните и предизвикани от човека бедствия в трансграничния регион”. За тази цел се придвижда закупуване на противопожарни  коли.