Община Сунгурларе в партьорство с  „Агенция социално подпомагане“ приключи успешно
предоставянето на социалната  услуга „Личенн асистент“ , по проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови визможности за грижа“ на 29.02.2016г. .
През времето  на действие  на проекта от  27.03.2015-17.03.2016г. и предоставянето на социалните услуги бяха постигнати следните резултати:
-    Предоставени почасови услуги за „Лична помощ“ на 36 потребителя на базата качествена социална оценка
-    Подбран персонал за предоставяне на услугата „Личен асистент“ в домашна среда .Сключени трудосви договори с 35 лица  за предоставяне на услугата   личен асистент
-    Придобити знания и умения от старана на персонала за предоставяне на качествени грижи в домашна среда.  Извършено въвеждащо обучение на  10 „Лични асистента“ и надграждащо обучение на 34 „Лични асистента“
-    Извършена супервизия на 30 лични асистента

   

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“