Община Сунгурларе закупи специализирано транспортно средство по проект № BG05M9OP001-2.002 "Независим живот" ,  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0050 -С001 «Солидарност». Транспорното средство е пригодено за обслужване на неподвижни и трудно подвижни потребители на услугите „Лицен асистент“ и „ Домашен помощник“ по проекта  ,които ползват инвалидни колички. До сега Община Сунгурларе не е разполагала с транспортно средство за хора с увреждания. Със закупуването на такова , се разширява кръгът и обхвата на социалните услуги които Общината ще предоставя по проекта.

www.eufunds.bg
Проект BG05M9OP001-2.002-0050-С001„Солодарност”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Информационен лист

Информационен лист

Информационен лист

Информационен лист

Информационен лист