Избори ЕП 2019г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ИЗБИРАТЕЛИТЕ

ИЗБОРИ  ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕП ОТ РБЪЛГАРИЯ 26 МАЙ 2019Г.

Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните

списъци

 

1.Всеки избирател може да поиска отстраняването на непълноти  и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник (Приложение № 9) не по-късно от 18 май 2019г. (7 дни преди изборния ден).

 

2.ЗАЯВЛЕНИЕ  за вписване в избирателния списък по настоящ адрес/приложение №14/Заявлението се подава от избирател, който има постоянен и настоящ адрес в различни населени места и желае да гласува по настоящ адрес. Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден до 11.05.2019г.

 

3.Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение ,но  желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват  желанието  си  в  писмена  форма  чрез заявление по образец. /приложение №16/не по-късно от 14 дни преди изборния ден до 11.05.2019г.