Екология и БКС Екология и БКС

Съвместен наръчник за опазване на природата

Съвместен наръчник за опазване на природата

 

БКС


Ст.специалист БКС - Иван Чуков   : 52-30/878678915
Гл.експерт - Ивайло Русков    : 52-30/878678973
Ст.специалист -  Сашо Петров
Общ. работник  - Съби Събев

Дейности по БКС - специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет или от извънбюджетни сметки и фондове.

 Дейности и услуги -Сметосъбиране и сметоизвозване в Община Сунгурларе. Поддържане на сметището. Поддържане чистотата в Община Сунгурларе.Снегопочистване опесъчаване улиците на гр. Сунгурларе.Стопанисване, поддържане  на зелените площи, цветните фигури, насаждения по улиците, лесопарковете и гробищни терени. Ремонт,подържане и реконструкция на обекти,мрежи и съоръжения  на техническата инфраструктура общинска собственост, в т.ч. поддръжка и ремонт на улични съоръжения, пътна маркировка, пътна сигнализация, пътища и мостове, спортни  съоръжения и др. Общински приют за безстопанствени кучета.Организиране и управление на режим на паркиране на МПС върху терените, общинска собственост.Поддръжка на уличното осветление.Събаряне на освидетелствани сгради.Изграждане и поддържане на тротоарни настилки.Други стопански общински дейности за задоволяване потребностите на населението и осигуряване функциите на общината.

ЕкологияМЛ. ЕКСПЕРТ ИРЕНА  АНГЕЛОВА

ОБРАЗОВАНИЕ: ВИСШЕ, МАГИСТЪР; СПЕЦИАЛНОСТ „ЕКОЛОГИЯ“

Контролиране спазването на действащото законодателство в областта на охраната на околната среда за намаляване на вредното влияние на производствените фактори върху живота и здравето на работещите.

Разработване на проекти за перспективни и текущи програми по опазване на околната среда и контролира изпълнението й. Контролиране спазването на екологичните стандарти и норми. Организиране на проверки за съответствие на техническото оборудване с изискванията за опазване на околната среда. Вземане на решения и даване на указания за решаване на оперативните въпроси, свързани с екологията. Контролиране спазването на предписанията на комисията по екология. Участие в провеждането на екологични експертизи за технико-икономическите обосновки на проекти за разширение и реконструкция на действащото производство, а също и за създаване на нови технологии и оборудване. Участие в провежданите научно-изследователски дейности по пречистване на промишлените води, предотвратяване на замърсяване на околната среда, изхвърляне на вредни вещества в атмосферата, намаляване или пълна ликвидация на технологичните отпадъци.

Осъществяване на проверки за съответствие на техническото състояние на оборудването с изискванията на околната среда и рационалното използване на природните ресурси.

Организиране воденето на отчетност за проведените мероприятия, отчетените резултати и подготвя анализи, които предава на ръководството.