Площадки РСО

Площадка  за разделно събиране на излезли от употреба гуми (ИУГ), съгласно чл.19, ал.3, т.7 от Закона за управление на отпадъците: