Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с постъпило писмо с изх.№АСД-00-88/09.08.2019г. от Директора на ТП „ Държавно горско стопанство Карнобат“ за първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине на територията на община Върбица, обл.Шумен,

Общинска администрация - Сунгурларе уведомява местното население, че ловностопанските райони попадащи в зоната около огнището на АЧС в общ. Върбица, обособено със заповед №11-1639/08.08.2019г. на Изпълнителния директор на БАБХ са:

  • ДУ Гериша;
  • ПЛСР с.Везенково;
  • ПЛСР с.Велислав;
  • ПЛСР с.Манолич.

Съгласно заповед №РД- 48-48/31.07.2019г. на Министъра на МЗХГ се забранява достъпа на лица, нямащи отношение към претърсването  за трупове на умрели диви свине.

В тази зона се забраняват всички видове лов.