Съобщения

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

   Във връзка с писмо Вх.№24-00-6/04.01.2019г. на Басейнова дирекция Черноморски район(БДЧР) гр. Варна, относно Преходни и заключителни разпоредби(ПЗР) към Закона за опазване на околната среда-ЗООС(обн. ДВ, бр.98 от 2018г., в сила от 27.11.2018г.), отнасящи се до регистриране на водовземните съоръжения за подземни води и кладенците за задоволяване на собствени потребности,

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СУНГУРЛАРЕ  информира жителите на общината, че съгласно разпоредбата на § 41, ал.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение(ЗИД) на ЗООС, е предвидена възможност собствениците на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл.118г, ал.3, от Закона за водите(ЗВ), в срок до две години от влизането в сила на закона(до 27.11.2020г.), следва да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване.

   Към заявлението се прилагат документи, посочени в § 41, ал.2 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗООС.

   Образец на заявлението за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води – кладенци за задоволяване на собствени потребности в гратисния период, е налично на официалната интернет страница на БДЧР, в секция „Формуляри и заявления“ – http://www.bsbd.org/bg/formulqri.html.

   Всеки собственик на кладенец за задоволяване на собствени потребности, може да извърши проверка , дали е вече вписан в Регистърът по чл.118г, ал.3,т.5 от (ЗВ) на официалната интернет страница на БДЧР, в секция „Регистри“ - https://www.bsbd.org/bg/register.html.

   Съгласно разпоредбите на чл.118г, ал.6 от ЗВ, нерегистрираните кладенци в определените срокове(27.11.2020г.) подлежат на ликвидиране.

 

Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ                                        Дата: 24.01.2019г.

Кмет на Община Сунгурларе

иа /иа

 

Заповед № 042/24.01.2019г. на Кмета на Община Сунгурларе за провеждане на разяснителна кампания относно възможността за регистрация на водовземни съоръжения за подземни води

Писмо от Басейнова дирекция "Черноморски район" относно регистрацията на на водовземни съоръжения за подземни води