Отдел Местни данъци и такси при Община Сунгурларе информира гражданите, че на 29 и 30 ноември 2023г. ще работи само касата.
Документи ще бъдат приемани, но експресни услуги няма да се извършват в рамките на тези два дни.
Заявка за предаване на строителни отпадъци до 2 куб. м. - 05571/50-63

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Община Сунгурларе съобщава  на жителите на общината за своето инвестиционно предложение:

„Преустройство на част от съществуваща сграда в амбулатория за първична медицинска помощ- индивидуална практика за първична медицинска помощ в УПИ I за многофункционална сграда и парк, кв.10, ПУП с. Съединение, кв. Морава, общ. Сунгурларе“

Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ I, кв.10 ПУП на с. Съединение, общ. Сунгурларе.

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

Дата:16.03.2020г.