Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Съединение

                                 ДЕТСКА ГРАДИНА

          с. Съединение, общ. Сунгурларе, обл. Бургас                                                        

 

                                                      

                                                           З  А  П  О  В  Е  Д

№ 68 / 20.06.2019 г.

 

На осн. чл.259 ал.1 ЗПУО  и във вр. с чл.13 ал.2  от Наредба за условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко и с оглед постигане на целите предвидени в разпоредбата на чл.1  ал.2 от Наредба за уславията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М

 

      1.Да се открие процедура по приемане на предложения   по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, и избор на доставчик за учебните 2019/2020г. и 2020/2021 г., при спазване изискванията  на Наредбата Наредба за условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко,

 

     2.Одобрявам  следните условия за  подаване на предложенията  в процедурата по т.1 от настоящата заповед :

      2.1 Максимален брой на доставките  за всяка една от учебните години  по схема „Училищно мляко“  е 50 броя, а по схема „Училищен плод“ е   46 броя.

      2.2  Участниците могат да  подават предложения  в 7 дневен срок , от обявяването на  процедурата за набиране на предложения, като предложения подадени след този срок не се разглеждат:

      2.2.1. Обявяване на процедурата – 20.06.2019 г.;

      2.2.2. Краен срок за подаване на предложения – 26.06.2019 г.

     2.3. Предложенията се подават лично от участника  или надлежно упълномощен негов представител  в  сградата на ДГ ,  с административен адрес: с. Съединение, общ. Сунгурларе, в рамките на работното време  от 8.00 ч. до 17.00 часа

     2.4. Участниците могат да подават предложения  както отделено за всяка  от схемите , така и общо  предложение  по двете схеми , при спазване изискванията на Възложителя и Наредбата  за условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

 1. Определям следните минимални изисквания към участниците , подаващи предложения за доставка на плодове и зеленчуци  по схема „Училищен плод“ и мляко и млечни продукти  по схема „Училищно мляко“:

         3.1. Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на доставки по схема „Училищен плод“ и/или „Училищно мляко“, изпълнени през последните 3 (три) години , считано от датата на подаване за предложението. Опитът се доказва  с представяне на списък  с доставките , изпълнени по схемата за която кандидатства  за последните три години.

         3.2. Всеки участник трябва да притежава минимум  един собствен или нает  с договор за наем , обект  за производство и/или търговия  с храни по чл.12  от ЗХ. Това обстоятелство се доказава с предоставяне на договор за наем или собственост  в едно със заверено копие на разрешително  и регистрационен номер на обекта  за производство и/или търговия, регистриран по реда и условията на чл.12  от ЗХ.

         3.3. Всеки участник в схема трябва да притежава  минимум 1 (едно) собствено или наето с договор за наем транспортно средство,  регистрирано по реда и условията на чл.12 от ЗХ , отговарящо за транспортирането на мляко и млечни изделия. В тази връзка всеки участник предоставя регистрационен номер  на транспортното средство

3.4. Всеки участник , подаващ предложение  за доставка по схема „Училищен плод“, предоставя договор , предварителен договор  или писмо за намерение  за изпълнение на изискването  на чл.9 ал.1  за доставка  на плодове и зеленчуци , произведени от земеделски стопани, регистрирани по наредба №3 от 1999г.  за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделският стопанин.

3.5. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко „  е длъжен да предостави  копие от сертификат  за производство по БДС  стандарт на млечните продукти , които ще бъдат доставяни.

         3.6. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко „  е длъжен да предостави   договор, предварителен договор или писмо за намерение  за доставка на мляко и млечни продукти  от производител , който произвежда продукти отговарящи на изискванията на чл.10  от Наредбата за за условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

        3.7. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко „  е длъжен да предостави   мостри на опаковките на мляко и млечните  продукти, които ще доставя  и които отговарят на изискванията на чл.10  ал.1, 3 и 5 от  Наредбата за за условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

        3.8. Всеки участник следва да посочи срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставяните продукти  при рекламация

        3.9. Предимство при определяне на доставчик ще имат участници , притежаващи сертификати QMS 9001:2015  или ISO 22000

 1. Условията и изискванията към кандидатите, участващи в процедура по доставка по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“   да се обявяват на интернет страницата на Община Сунгурларе.

Телефон за контакт и допълнителна информация: 0878 679116.

Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично .

 

                                                          Директор: …………………….

                                                                        Зейра Мехмед

 

 

 

 

                                                    О Б Я В А

за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по схема „Училищен плод „ и „ Училищно мляко“

 

Във  изпълнение на заповед № 122-31/17.06.2019 г.  и избор на доставчик  по схеми“Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за  учебните 2019/2020; 2020/2021г., заинтересованите лица могат да подават предложения при следните условия  и ред: 

Общи условия:

 1. Максимален брой на доставките за всяка една от учебните години  по схема „Училищно мляко“  е 50 броя, а по схема „Училищен плод“ е   46 броя.
 2. Съгласно данните посочени в „Информационна система на образованието“ в ДГ с. Съединение броя на децата, попадащи в целевата група по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ е 34бр..
 3. Участниците могат да подават предложения  в 7 дневен срок , от обявяването на  процедурата за набиране на предложения, като предложения подадени след този срок не се разглеждат
 4. Предложенията се подават лично от участника или надлежно упълномощен негов представител  в  сградата на ДГ  ,  с административен адрес: с. Съединение, общ. Сунгурларе, в рамките на работното време  от 8.00 до 17.00 часа
 5. Участниците могат да подават предложения както отделено за всяка  от схемите , така и общо  предложение  по двете схеми , при спазване изискванията на Възложителя и Наредбата  за условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“.

 

 

 

 

ИЗИСВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 1. Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на доставки по схема „Училищен плод“ и/или „Училищно мляко“, изпълнени през последните 3 (три) години , считано от датата на подаване за предложението. Опитът се доказва с представяне на списък  с доставките , изпълнени по схемата за която кандидатства  за последните три години.
 2. Всеки участник трябва да притежава минимум един собствен или нает  с договор за наем , обект  за производство и/или търговия  с храни по чл.12  от ЗХ. Това обстоятелство се доказва с предоставяне на договор за наем или собственост  в едно със заверено копие на разрешително  и регистрационен номер на обекта  за производство и/или търговия, регистриран по реда и условията на чл.12  от ЗХ.
 3. Всеки участник в схема трябва да притежава минимум 1 (едно) собствено или наето с договор за наем транспортно средство,  регистрирано по реда и условията на чл.12 от ЗХ , отговарящо за транспортирането на мляко и млечни изделия. В тази връзка всеки участник предоставя регистрационен номер  на транспортното средство
 4. Всеки участник , подаващ предложение за доставка по схема „Училищен плод“, предоставя договор , предварителен договор или писмо за намерение  за изпълнение на изискването  на чл.9 ал.1  за доставка  на плодове и зеленчуци , произведени от земеделски стопани, регистрирани по наредба №3 от 1999г.  за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделският стопанин.
 5. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко „ е длъжен да предостави копие от сертификат  за производство по БДС  стандарт на млечните продукти , които ще бъдат доставяни.
 6. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко „ е длъжен да предостави   договор, предварителен договор или писмо за намерение  за доставка на мляко и млечни продукти  от производител , който произвежда продукти отговарящи на изискванията на чл.10  от Наредбата за  условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“
 7. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко „ е длъжен да предостави   мостри на опаковките на мляко и млечните  продукти, които ще доставя  и които отговарят на изискванията на чл.10  ал.1, 3 и 5 от  Наредбата за  условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“
 8. Всеки участник следва да посочи срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставяните продукти при рекламация
 9. Предимство при определяне на доставчик ще имат участници , притежаващи сертификати QMS 9001:2015 или ISO 22000