Административни актове

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Сунгурларе 07 Септември 2023
План за интегрирано развитие на община Сунгурларе за периода 2021 - 2027 г. 11 Август 2022
Кодекс за поведение на служителите в Общинска администрация и Вътрешни правила за прилагане на Кодекса 03 Февруари 2022
Образци на заявления за административни услуги съгласно Наредба за административното обслужване 21 Октомври 2021
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Сунгурларе 21 Октомври 2021
Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги от Община Сунгурларе 21 Октомври 2021
Харта на Клиента 21 Октомври 2021
Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги от Община Сунгурларе 21 Октомври 2021
Заповед за утвърждаване на Харта на клиента и Стандарти за административно обслужване в Община Сунгурларе 21 Октомври 2021
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 18 Май 2021
Устройствен правилник на общинска администрация община Сунгурларе 24 Март 2020
Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Сунгурларе 06 Март 2020
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 22 Август 2019
Информация относно прилагането на регламент на ЕС 2016/679 (GDPR) в Община Сунгурларе 23 Ноември 2018
Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 22 Януари 2018
СТАНДАРТ ISO 9001:2008 22 Януари 2018
Правилник за вътрешния трудов ред в Община Сунгурларе 22 Януари 2018
Цели на администрацията за 2017 г. 22 Януари 2018
Закони и наредби 22 Януари 2018
Административни актове 22 Януари 2018
Заповеди на Кмета на Община Сунгурларе 15 Ноември 2017
Проект на Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Сунгурларе 23 Април 2012