Администрация

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване и човешки ресурси"

•    осъществява организационното и техническото обслужване на общинската администрация;
•    следи за своевременното изпълнението на решенията на общинския съвет и информира кмета и секретаря на общината;
•     осъществява деловодната дейност на администрацията;
•    извършва информационно–аналитична работа във връзка с молбите, жалбите и сигналите на гражданите и организира приема на граждани;
•    осъществява методическо съдействие на Центъра за услуги и информация на гражданите;
•    организира съхраняването и обработката на общинския архив, като предоставя исканите справочни документи на физически и юридически лица;
•    осигурява технически залите в основната административна сграда; подготвя, координира и контролира графика за тяхното използване;
•    осигурява необходимите условия за санитарно-битово и хигиенно обслужване на общинската администрация;
•     подпомага дейността на кметовете на кметства и кметските наместници;
•     изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на избори и допитвания до населението;
•    подготвя и актуализира проектите за щатно разписание на длъжностите в общинската администрация, съгласно действащото законодателство;
•    организира разработването на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация, на общинските дейности и звена, както и тяхното актуализиране;
•     оформя документите при сключване и промяна на трудовото правоотношение, на допълнителна трудова заетост, в съответствие с трудовото законодателство, инструкциите и заповедите на кмета на общината. Води личните досиета на служителите от общинската администрация и издава документи и удостоверения, свързани с тях;
•     отговаря за приобщаването на новите служители, за квалификацията и преквалификацията на кадрите, създава условия за повишаване на мотивацията и ефективността на труда им;
•    оказва методическо ръководство на общинските фирми и звена, по прилагането на нормативната база за заплащане на труда;
•     поддържа наличната компютърна техника, мрежовите операционни системи, сървърите и локалната мрежа в общината;
•     проучва необходимостта от специализирани потребителски програмни продукти за нуждите на общинска администрация и тяхната наличност на пазара на информационни технологии;
•    подготвя техническо задание за доставка или възлагане за разработка на софтуер и компютърна техника;
•    използван в работата на общината и оказва методична помощ на специалистите при приложението му;
•    подпомага кмета на общината при формулирането и разработването на решения за реализиране на общинската политика, в сферата на неговите правомощия и компетенции, както и представянето й пред обществеността;
•    организира, осигурява и осъществява връзките на общината с правителствени, политически, обществени и граждански организации;
•    извършва проучване и анализ на общественото мнение и разработва проекти, програми и прогнози за усъвършенстване на местното самоуправление;
•    приема и регистрира входящата кореспонденция като я предава за изпълнение на звената в администрацията;
•    предава на физическите и юридически лица изготвените по тяхно искане документи;
•     извършва срещу заплащане копирни услуги за физическите и юридически лица;
•     осигурява информация за административните услуги, извършвани от общината.
•    поддържа регистър на населението и локална база данни "Население" в актуален вид;
•    съхранява документи и картотечни регистри в автоматичен информационен фонд;
•     приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите;
•    оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на кметства и кметски наместници;
•    контролира работата на кметовете на кметства и кметските наместници по регистрация на гражданското състояние на лицата, правилното оформяне и съхранение на регистрите за населението и издаването на съответните документи;
•     води регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите;
•    извършва гражданските ритуали и издава съответните документи за тях;
•    осъществява организационното и техническо обслужване на Общинския съвет ;
•    осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии и поддържа регистрите;
•    осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;
•    осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актове на общински съвет и становищата на комисиите;
•    осигурява спазването на реда по време на заседанията , записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването;
•    съхранява всички нормативни документи и помощни материали предоставени на общински съвет от общинска администрация.
•    изготвя документите по служебни и трудови правоотношения, спазва трудовото законодателство и нормативните разпоредби на Закона за държавния служител и КТ;
•    изготвя индивидуалните трудови договори и допълнителни споразумения на служителите и работниците.Изготвя, съхранява и допълва личните досиета на общинската администрация, както и на ръэководителите на бюджетните звена, чийто ръководител е кмета на общината;
•    оформя и съхранява всички документи по движението, регистрацията и отчисляването на кадрите като: трудови договори при назначаване, допълнителни споразумения за преназначаване, промяна на възнаграждението или заплащането на прослужено време, заповеди за прекратяване на трудовия договор, заповеди за награди и наказания;
•    разнася своевременно в трудовите книжки настъпилите промени по сключени договори, при напускане на служителите оформя трудовите книжки съгласно изискванията;
•    съгласува с главния счетоводител трудовите договори, допълнителните споразумения, заповедите за прекратяване на трудовите договори, промените във възнагражденията;
•    изготвя и съхранява присъствената книга за общинска администрация, заповедната книга на общината, книгата за извънреден труд;
•    съхранява и използува при необходимост кръглия печат на общината и квадратния печат за трудовия стаж, като ги съхранява съгласно вътрешните правила .
•    съхранява личните досиета на служителите в заключен шкаф, като се забранява достъпа до тях на останалите служители на общината;
•    изпълнява и други задачи поставени от кмета, зам.кметовете , секретаря на общината и директорите на дирекции;
•    организира разработването на длъжностните характеристики на служителите, както и тяхното актуализиране;
•    изготвя УП-1 , УП-2  и УП-3 при пенсиониране на работници и служители от общинската администрация и звената към нея и ги предоставя в НОИ- Бургас;
•    уведомява териториалното поделение на НОИ за сключените, изменени и прекратени договори на служителите в общинската администрация;
•    участва в разработването на програми за развитие на човешките ресурси.

Дирекция "Бюджет, финансово-счетоводни дейности и общинска собственост"

•    проучва и комплектова документите, доказващи собствеността на Общината и съставя актове за общинска собственост;
•    проучва, комплектова и подготвя за изпращане на областния управител преписки за деактуване на имоти държавна собственост;
•    подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на Общината на имоти- държавна собственост;
•    съставя актове за незаети общински имоти;
•    подготвя отписването на имотите, неправилно актувани като общинска собственост, като тези, основанието на които е отпаднало;
•    поддържа в актуалност главния регистър, досиетата, регистъра на решенията по реституционните претенции на гражданите, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
•    обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти -частна и общинска собственост и подготвя документите свързани с тях;
•    обработва и докладва преписките за учредяване възмездно право на ползване върху общинските имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;
•    изготвя проекти на решения на общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна, общинска собственост и след приемането им ги изпълнява;
•    организира провеждането на процедурите по отдаване под наем в съответствие с Наредбата по чл. 8 от Закона за общинската собственост;
•    координира и контролира процедурите, предвидени в Закона за устройството на територията, касаещи имотите общинска собственост;
•    извършва контрол по стопанисване на общински имоти, извършва огледи и изготвя констативни протоколи за състоянието им;
•    изготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински имоти;
•    изготвя споразумения към договори (за отдаване под наем) и предизвестия за прекратяването им;
•    изготвя справки и издава удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите; заверява молби- декларации по обстоятелствени проверки;
•    подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по договорите за наем на общински имоти, както и информация за просрочените плащания от нередовни наематели на общинска собственост;
•    подготвя и организира процедурите по провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на концесии за общински обекти и дейности;
•    организира, координира и контролира изпълнението на жилищната политика на Общината;
•    изготвя предложения до Кмета на Общината и Общинския съвет за промяна статута на общински жилища. Подготвя необходимите документи свързани с ползването на общинския жилищен фонд;
•    води регистъра на категоризираните туристически обекти за хранене и подслон;
•    извършва процедура по категоризация на заведенията за хранене и средствата за подслон, води регистър на всички издадени удостоверения и контролира спазването на изискванията за определена категория;
•    консултира потребителите и упражнява контрол върху спазване на техните права в съответствие със Закона за защита на потребителите и правилата за търговия;
•    приема заявления за заверяване на регистри за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и ги вписва в регистър;
•    приема и обработва молби за разполагане на рекламно- информационни елементи на територията на Общината .
•     издава удостоверения за характеристиката на земята по искане на земеделски производители и собственици на земеделски земи, придобити по реда на §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделски земи;
•    води регистър на тютюнопроизводителите в Общината;
•    изготвя предложения до Общински съвет за начина на стопанисване на земеделските земи и язовири- общинска собственост;
•    подготвя и участва в търгове за отдаване под наем и аренда на земеделски земи.

end faq

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Устройство на територията, строителство, екология, БКС и управление на европейски програми и проекти"

•    изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ);
•    поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, и архив на издадените строителни книжа;
•    поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за обработване на подробни устройствени планове (ПУП)
•     регистър на издадените решения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.;
•    организира и подпомага дейността на общинския експертен съвет, включително експертизи и становища по внесени проекти;
•    извършва административно- технически услуги по одобряване на устройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране, издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване съгласно ЗУТ;
•     извършва контрол за недопускане на незаконно строителство, като съставя и връчва актове на нарушителите;
•    контролира изпълнението на влезли в сила заповеди на Кмета на общината за премахване на незаконни строежи;
•    извършва технически проучвания и проверки по молби и сигнали на гражданите и отговаря на същите;
•    изготвя удостоверения в рамките на своята компетентност;
•    участва в приемателни комисии, назначени от Регионалната дирекция за национален и строителен контрол (РДНСК) и в комисии, свързани с дейността на общината;
•    извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални и регулационни планове и разписни книги, до изработване на кадастрални карти и имотен регистър;
•    изготвя преписки по допълване на кадастралните планове и по частично изменение на регулационните планове;
•    нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при представяне на документи за собственост;
•    ръководи, координира и контролира цялостната кадастрална окомплектовка на документацията на Общината при взаимодействие със службите на Агенция по кадастъра;
•    съхранява всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения в техническия архив;
•    окомплектова преписки до съда;
•    издава скици, справки и удостоверения за идентичност, за случаите, предвидени в закон или друг нормативен акт;
•    извършва проверка на протокола за определяне на строителна линия и ниво за строеж и контролира изпълнението им;
•    заверява протоколите за откриване на строителна площадка;
•    осъществява контрол в строителство относно достигнатите проектни нива;
•    ограничава урегулирани поземлени имоти;
•    подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи за инфраструктурни обекти, съгласно Закона за опазване на земеделските земи;
•    изготвя или участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда;
•    участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината;
•    координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ, РИОКОЗ, ДВСК, РДНСК,ОДП, както и с неправителствените екологични и природозащитни организации и движения и научната общност(висшите училища и университети), частните и държавни фирми, неправителствените организации и със специалисти в областта на екологията;
•    контролира екологичното състояние на общината;
•    изготвя задания на проекти на озеленяване;
•    осигурява контрол по сметопочистване, сметоизвозване, поддържането на регламентираните  сметища;
•    упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи;
•    извършва всички процедури и дейности по регистрацията и въвеждането в експлоатация на строежите от IV- та и V- та категория, съобразно изискванията на ЗУТ, наредбите и указанията на МРРБ;
•    води регистри на заповедните книги и на техническите паспорти на строежите.
•    извършва проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма, молби и сигнали, свързани с дейността на отдела;
•    участва в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на Общината.
•     Осъществява контрол по прилагането на устройствените планове, одобрените инвестиционни проекти, разрешения за строеж, както и по спазването на действащите нормативни актове по устройство на територията и води документацията свързана с него.
•     Съставя констативни актове по ЗУТ на територията на Общината и ги води на отчет.
•     Съставя актове по ЗАНН.
•    Издава удостоверения и служебни бележки за обстоятелства и факти по ЗУТ и другите нормативни уредби, свързани с прилагането му.
•    Участва в комисии свързани със спазването на ЗУТ и неговите подзаконови актове.
•    Компетентно и своевременно проучва и решава постъпили жалби и сигнали във връзка с контрола по строителството.
•    Стопанисване, поддържане  на зелените площи, цветните фигури, насаждения по улиците, лесопарковете и гробищни терени.
•     Ремонт,поддържане и реконструкция на обекти,мрежи и съоръжения  на техническата инфраструктура общинска собственост, в т.ч. поддръжка и ремонт на улични съоръжения, пътна маркировка,  пътища и мостове, спортни съоръжения и др.
•    Общински приют за безстопанствени кучета
•    Организиране и управление на режим на паркиране на МПС върху терените, общинска собственост.
•    Поддръжка на уличното осветление;
•    Събаряне на освидетелствани сгради
•     изграждане и поддържане на тротоарни настилки;
•    Други стопански общински дейности за задоволяване потребностите на населението и осигуряване функциите на общината.
•     Други стопански общински дейности за задоволяване потребностите на населението и осигуряване функциите на общината.
•    организира разработването и съдейства за изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие на икономиката на общината;
•    осъществява контрол по изпълнението на дългосрочните и краткосрочни бизнес- програми; внася предложения до Общински съвет за изменение на дружествените договори и договорите за управление на общинските фирми; изискванията на Наредбата за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри;
•    събира информация и подготвя проекти по различни програми на структурните и Кохезионния фонд;
•    организира и координира дейностите по одобрените проекти;
•    участва в разработката на краткосрочни и дългосрочни програми- международни и местни, свързани с дейността на отдела;
•     осъществява контрол по прилагането на одобрените инвестиционни проекти и по спазването на действащите нормативни актове по устройство на територията.
•    повишаване  степента  на  диалогичност чрез форми  на  взаимодействие  със  структурите  на  гражданското  общество.
•    Ползване  на  добри  практики в сферата  на  мониторинга и контрола при  изпълнение  на  стратегически  документи.

Дирекция "Общински горски територии и местни приходи"

•    осъществява управлението на горските територии собственост на Община Сунгурларе;
•    организира извършването на предвидените проекти отнасящи се за ОГФ;
•    ежегодно изготвя необходимата по Закона за горите и ППЗГ документация и съгласуването и със  съответната структура на Агенцията по горите;
•    организиране залесяването на земи от общинския горски фонд и последващо отглеждане на създадените култури;
•    организира ползването на дървесината съгласно предвижданията в лесоустройствения проект на съответната структура на ГАГ;
•    организиране извършването на предвидените в лесоустройствения проект на съответната структура на Агенцията по горите сечи;
•    организиране охраната   на Общинския горски фонд, включително и мероприятията за борба с болести и вредители;
•    организира и регламентира съгласно нормативните документи пашата в горските територии , собственост на Общината;
•    организира странични ползвания от Общински Горски Територии;
•    организира ползването на горите и земите от ОГТ.
•    издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим жилищен имот;
•    издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим не жилищен имот на предприятие;
•    издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство;
•    издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделски земи, гори и земи от горския фонд;
•    издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж;
•    издаване на удостоверение за декларирани данни;
•    издаване на удостоверение за наличие и липса на задължения към Община Сунгурларе;
•    искане за издаване на документ- удостоверение за наличие или липса на задължения на основание чл. 87 ал.6 ДОПК;
•    издаване на дубликат на платежен документ за платен местен данък към Община Сунгурларе;
•    издаване на дубликат на данъчна декларация по ЗМДТ;
•    заверяване на молби- декларации за обстоятелствена проверка;
•    приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на Община Сунгурларе, съгл. Чл. 14 от ЗМДТ;
•    приемане и обработване на декларации за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл.25ал.2 от ЗМДТ;
•    приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху притежаваното пътно превозно средство, без леки автомобили съгласно чл.54,ал.1 от ЗМДТ;
•    приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци;
•    приемане на декларации за определяне на такса смет, според количеството на битовите отпадъци;
•    искане за прихващане или възстановяване на не дължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции на основание чл.129 ал.1 ДОПК;
•    приемане и обработване на декларация по чл.54,ал.1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил;
•    приемане и обработване на декларации за туристическа такса;
•    приемане на декларации по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък;
•    приемане на декларация  за определяне на такса за притежание на куче;
•    Уведомление за продадено,унищожено,бракувано превозно средство.

Дирекция "Образование и училщно здравеопазване, култура социални дейности, спорт и туризъм"

•    координира дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена за организиране на образователно- възпитателния процес и осъществява контакти с Министерството на образованието и науката (МОН) и Регионалните инспекторати по образованието на МОН, в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета и Правилника за неговото приложение;
•    координира и контролира изразходването на средства по делегираните бюджети на училищата;осигурява задължителното обучение на учениците до 16 годишна възраст;
•    разработва финансирането на общинските детски заведения. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на образованието и науката и Министерството на финансите относно прилагане на специфичните нормативни изисквания;
•    осигурява условия за здравното обслужване и сигурността в общинските училища и детски заведения;
•    осигурява условията за столово хранене, отдих, спортна база и транспорт за учителите и учениците;
•    разработва мрежата на общинските училища и детските заведения;
•    разработва програма за основни ремонти на сградния фонд на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена;
•    разработва и създава условия за прилагане на общински образователни програми и проекти;
•    участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм;
•    координира дейността на спортните клубове на територията на общината;
•    участва в комисии, разглеждащи образователни, здравни, социални, културни, спортни и младежки проблеми;
•    участва в общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ППМН);
•    води общински регистър за местните вероизповедания;
•    организира детското и ученическото здравеопазване на територията на общината;
•    организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно- исторически календар;
•    организира провеждането на местните, национални и международни конкурси и фестивали от Културната програма на общината;
•    извършва експертна дейност и координира работата на общинските културни институти и читалищата, и на тези със смесено финансиране.
•    разработва и разпространява информационни и рекламни материали за общината;
•    организира пресконференции, брифинги, изложби и презентации; кампании за донорство и спонсорство.
•    организира и контролира дейността домашен социален патронаж и специализираните заведения за социални услуги, както и клубовете на пенсионера и инвалида и други местни дейности за предоставяне на социални услуги;
•    клубовете на пенсионера и инвалида и други местни дейности за предоставяне на социални услуги;
•    участва в комисии, разглеждащи здравни и социални проблеми на територията на общината;
•    подготвя общинска програма за предоставяне на социални услуги;
•    участва в обществения съвет по етнически и демографски въпроси, както и в програмите и проектите свързани с интегрирането на малцинствата.
•    участва в комисии, разглеждащи образователни, здравни, социални, културни, спортни и младежки проблеми;
•    организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно- исторически календар;
•    координира работата на общинските културни институти и читалища;
•    осигурява периодично обучение на ръководителите на образователни, културни и спортни звена;
•    пряко отговаря за спорта и туризма в общината, като осъществява координация в различните направления;
•    изготвя спортен календар за съответната година и следи за неговото изпълнение;
•    организира провеждането на спортните прояви залегнали в годишния календар, осигурява участието на отборите и контролира изразходването на отпуснатите средства;
•    съдейства при организацията на спортните прояви от държавния спортен календар, чиито домакини са спортните клубове, регистрирани на територията на Общината;
•    води картотека на изградените спортни клубове и осъществява контрол върху изпълнението на взаимните им договорености с Общината;
•    при възможност може да подпомага тяхната дейност при строг контрол за законосъобразното разходване на отпуснатите от общинския бюджет финансови средства;
•    осъществява контакти за спонсориране на различните спортни прояви на клубовете от Общината;
•    организира и контролира изграждането , поддържането на спортните и туристически обекти и съоръжения, общинска собственост;
•    организира и популяризира дейността по формиране и реализиране на политиката на общината за развитието на туризма;
•    участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на спорта и туризма;
•    участва в комисии, разглеждащи спортни въпроси и такива касаещи туризма в общината;
•    участва в разработването на Проекти по оперативни програми финансирани със средства от Европейския съюз.

end faq