Кариери

Свободно работно място за длъжността „Медицинска сестра„ в „Дом за пълнолетни лица с деменция” с. Славянци

ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ С. СЛАВЯНЦИ

Свободно работно място за длъжността „Медицинска сестра„ в „Дом за пълнолетни лица с деменция” с. Славянци в Община град Сунгурларе – 1 бройка.
1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Област на дейност: - Здравеопазване;
1.2. Цел на длъжността: - оказва първа медицинска помощ при спешни и неотложни състояния на в Дом за пълнолетни лица с деменция, организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рискови фактори в Дома .
1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър”, Полувисше и Средно специално – „медицина“.
1.4. Област на специалността, по която е придобито образованието: специалност медицинска сестра полувисше образование с образователно квалификационна степен - ”медицина” или средно специално „Специалист”.
1.5. Години професионален опит: 1 година професионален опит по специалността /или без професионален опит;
1.6. Допълнителни изисквания: - умения за работа с възрастни хора, творчески интереси, новаторско отношение към труда, умения за работа в екип.
2. Необходимите документи за кандидатстване:
2.1. Заявление за участие (свободна форма);
2.2. Копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация;
2.3. Автобиография;
2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.
2.5. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.
3. Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дом за пълнолетни лица с деменция „ ул. „Скаленска” № 20
Всеки делничен ден от 08:00 часа до 16:00 часа,
Лице за контакт: Владислава Божкова Телефон за контакти: 0877 / 766561
4. Срок за подаване на документите: от 29.11.2021 до 22.12.2021 година.
5. Етапи:
5.1. Подбор по документи.
5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:
След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.
С избраните кандидати ще бъде сключен трудов договор: на основание чл. 67, ал.1, т.1, във връзка с чл.70 ал.1 от КТ. – с кандидата.
Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.