Кариери

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ обявява конкурс по документи и събеседване за свободни работни места задлъжността "Домашен помощник"

                               “Local Development, Poverty Reduction and
Enhanced Inclusion of Vulnerable Groups”
Programme

Съобщение

  Във връзка с изпълнение на  Административен Договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGLD-3.002-0012-C01 „Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите в Община Сунгурларе и Община Антоново“ , по програма  Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи, процедура BGLD-3.002 - Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ обявява конкурс по документи и събеседване за свободни работни места за следните длъжности:

1.     „Домашен помощник “ – 9 позиции на 8-часов работен ден

    Изисквания:

Образователна степен – основно или средно образование;
Професионална квалификация – не се изисква, но е предимство;
Професионален опит – не се изисква, но е предимство;
Допълнителна квалификация/обучение – компютърна грамотност;
Допълнителна квалификация/обучение – компютърна грамотност;

Необходими компетентности за всяка от позициите:

-Работа в екип – способност да работи с колегите си ефективно;
-Комуникативност – способност да организира работата си според сроковете; умение за комуникация и ориентиране в различна социална среда;
-Ориентация към резултати – способност да планира, организира и контролира собствената си работа по начин, осигуряващ възможно най–добър краен резултат.

Заявления за кандидатстване могат да се получат от офиса по проекта с адрес гр.Сунгурларе, ул. „Георги Димитров №10 ет.2 , ст.2  или от интернет страницата на Община Сунгурларе – www.sungurlare.org   до 16.12.2022г.
Подаване на заявленията се извършва в офиса по проекта с адрес гр.Сунгурларе, ул. „Георги Димитров №10 ет.2 , ст.2  , до 16.12.2022г.
Конкурсът по документи ще се проведе на 19.12.2022г. .
Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 29.12.2022г. , като информация за резултатите от конкурса по документи и събеседването ще бъдат публикувани на интернет страницата на общината и в офиса по проекта

За повече информация:тел. 0878627115

Петър Мушиев

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за Домашен помощник


Проект BGLD-3.002-0012 „Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите в Община Сунгурларе и Община Антоново“  по  ОП „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“  финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

 

Свободно работно място за длъжността „Медицинска сестра„ в „Дом за пълнолетни лица с деменция” с. Славянци

ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ С. СЛАВЯНЦИ

Свободно работно място за длъжността „Медицинска сестра„ в „Дом за пълнолетни лица с деменция” с. Славянци в Община град Сунгурларе – 1 бройка.
1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Област на дейност: - Здравеопазване;
1.2. Цел на длъжността: - оказва първа медицинска помощ при спешни и неотложни състояния на в Дом за пълнолетни лица с деменция, организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рискови фактори в Дома .
1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър”, Полувисше и Средно специално – „медицина“.
1.4. Област на специалността, по която е придобито образованието: специалност медицинска сестра полувисше образование с образователно квалификационна степен - ”медицина” или средно специално „Специалист”.
1.5. Години професионален опит: 1 година професионален опит по специалността /или без професионален опит;
1.6. Допълнителни изисквания: - умения за работа с възрастни хора, творчески интереси, новаторско отношение към труда, умения за работа в екип.
2. Необходимите документи за кандидатстване:
2.1. Заявление за участие (свободна форма);
2.2. Копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация;
2.3. Автобиография;
2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.
2.5. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.
3. Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дом за пълнолетни лица с деменция „ ул. „Скаленска” № 20
Всеки делничен ден от 08:00 часа до 16:00 часа,
Лице за контакт: Владислава Божкова Телефон за контакти: 0877 / 766561
4. Срок за подаване на документите: от 29.11.2021 до 22.12.2021 година.
5. Етапи:
5.1. Подбор по документи.
5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:
След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.
С избраните кандидати ще бъде сключен трудов договор: на основание чл. 67, ал.1, т.1, във връзка с чл.70 ал.1 от КТ. – с кандидата.
Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Съобщение за набиране на кандидати за полицаи

Съобщение

В Областна дирекция МВР Бургас е обявен конкурс за набиране на кандидати за полицаи.
За община Сунгурларе са предвидени 6 места.
Желаещите могат да получат набор документи за кандидатстване всеки ден от 14:00ч. в Областна дирекция град Бургас, ул. "Христо Ботев", № 46.

Кариери

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обявяване на конкурс за длъжността вътрешен одитор в Община Сунгурларе

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 12.06.2020г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 05.06.2020г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 29.05.2020г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 08.05.2020г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 30.04.2020г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 24.04.2020г.

Обявление за подбор за кандидати за обществени изпълнители

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 16.04.2020г.

Патронажна грижа компонент 3 - свободни работни места

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 10.04.2020г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 27.03.2020г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 31.01.2020г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 24.01.2020г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 17.01.2020г.

Конкурс за заемане на длъжността Директор на ЦПРЛ-ОДК

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 03.01.2020г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 20.12.2019г.

Удължаване на срока на процедура за подбор на здравен медиатор

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 13.12.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 06.12.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 29.11.2019г.

Община Сунгурларе обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 08.11.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 01.11.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 25.10.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 18.10.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 11.10.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 27.09.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 20.09.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 05.09.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 30.08.2019г.

Обява за свободни работни места съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0047-C01

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 16.08.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 09.08.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 02.08.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 19.07.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 05.07.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 28.06.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 21.06.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 14.06.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 07.06.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 31.05.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 23.05.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 17.05.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 10.05.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 03.05.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 19.04.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 12.04.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 05.04.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 29.03.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 22.03.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 15.03.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 01.03.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 22.02.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 15.02.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 08.02.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 01.02.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 25.01.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 18.01.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 04.01.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 31.12.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 21.12.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 14.12.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 07.12.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 30.11.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 16.11.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 09.11.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 02.11.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 26.10.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 12.10.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 05.10.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 28.09.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 07.09.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 31.08.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 10.08.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 03.08.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 20.07.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 22.06.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 15.06.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 01.06.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 11.05.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 04.05.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 20.04.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 13.04.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 05.04.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 23.03.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 16.03.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 16.02.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 09.02.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 02.02.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 19.01.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 12.01.2018г.

Обявление за подбор на кандидати на длъжност "Главен лесничей"

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 05.01.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 29.12.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 15.12.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 01.12.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 24.11.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 17.11.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 03.11.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 20.10.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 13.10.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 06.10.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 29.09.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 25.09.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 15.09.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 08.09.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 01.09.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 25.08.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 11.08.2017г

.Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 28.07.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 14.07.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 30.06.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 23.06.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 16.06.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 09.06.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 19.05.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 12.05.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 05.05.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 28.04.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 21.04.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 13.04.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 07.04.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 31.03.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 24.03.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 02.03.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 24.02.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 10.02.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 03.02.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 27.01.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 06.01.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 30.12.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 30.12.2016г.

Конкурс за избор на здравен медиатор

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 09.12.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 02.12.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 18.11.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 04.11.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 21.10.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 07.10.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 17.09.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 10.09.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 26.08.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 19.08.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 12.08.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 05.08.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 29.07.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 22.07.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 15.07.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 24.06.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 10.06.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 03.06.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 30.05.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 20.05.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 14.05.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 05.05.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 15.04.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 08.04.2016г.