Обяви

Покажи брой 
Съобщение за инвестиционно предложение - гр. Сунгурларе 29.08.2022г.
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост 25.08.2022г.
Съобщение за публично обявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект 16.08.2022г.
Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 11.08.2022г. до 18.08.2022г. 15.08.2022г.
Обявяване на конкурс за длъжността Вътрешен одитор в Община Сунгурларе 08.08.2022г.
Изготвени са предварителните регистри по реда на чл.72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ 04.08.2022г.
Справка относно постъпили предложения във връзка с Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години 01.08.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - гр. Сунгурларе 01.08.2022г.
Заповед № РД-01-99/18.07.2022г. на Директора на РЗИ Бургас относно предприемане на противоепидемични мерки в Област Бургас 20.07.2022г.
Протокол №1 08.07.2022г.
Покана за подготвителна среща по Процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.610 ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 05.07.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Вълчин 22.06.2022г.
Справка за постъпили предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение на Приложение № 1 към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе 17.06.2022г.
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сунгурларе 16.06.2022г.
Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Динко А. Ангелов 07.06.2022г.
Проект на Наредба за изменение на Приложение № 1 към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе 17.05.2022г.
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до Метин К. Мехмедов 15.04.2022г.
Проект BGLD-3.002-0012-C01 „Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите в Община Сунгурларе и Община Антоново“ 12.04.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Грозден 04.04.2022г.
Протокол за продължаване на разпределението на общински пасища, мери и ливади за стопанската 2021/2022г. 04.04.2022г.