Обяви

Покажи брой 
Процедура по чл. 195 ал. 4 от ЗУТ 08.01.2020г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе 07.01.2020г.
Проект на Наредба за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища 31.12.2019г.
Заключителна кръгла маса по проект „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните политики в община Сунгурларе” 19.12.2019г.
Удължаване на срока на процедура за подбор на здравен медиатор 17.12.2019г.
Заповед № РД-16-439 на РДГ - Бургас във връзка с констатирани положителни резултати за болестта Африканска чума по свинете при диви свине 10.12.2019г.
Заповед № РДМ-2740 на БАБХ във връзка с констатирани положителни резултати за болестта Африканска чума по свинете при диви свине 10.12.2019г.
Община Сунгурларе обявява конкурс за избор на здравен медиатор 18.11.2019г.
Обявяване прием на заявление-декларация за получаване на патронажна грижа за потребители с постоянен или настоящ адрес в община Сунгурларе 07.10.2019г.
Консултация за избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент 13.09.2019г.
Уведомление от Фонд "Социално братство и милосърдие" за разпространение на рекламни материали и благотворителни квитанции на територията на гр. Сунгурларе 11.09.2019г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 02.09.2019г.
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА 2018 ГОДИНА 28.08.2019г.
Обява за свободни работни места съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0047-C01 26.08.2019г.
Информация относно условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване 16.08.2019г.
Обявяване на конкурс за заемане на длъжност по служебно правоотношение - главен експерт "Спорт и туризъм" 14.08.2019г.
Откриване на процедура по сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за стопанската 2019/2020г. за землища на Община Сунгурларе 09.08.2019г.
Обявление от Общински съвет Сунгурларе 06.08.2019г.
Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на хранителни продукти по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" - ОУ с. Прилеп 30.07.2019г.
Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" - ДГ с. Манолич 15.07.2019г.