Обяви

Покажи брой 
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води 13.06.2023г.
Съобщение за инвестиционно намерение - с. Лозарево 07.06.2023г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Черница 06.06.2023г.
ПРОЕКТ на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Сунгурларе 05.06.2023г.
Проект на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Сунгурларе 26.05.2023г.
Закупен автомобил по проект „Патрножана мобилност за доставка на топъл обяд в община Сунгурларе“ 25.05.2023г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Черница 22.05.2023г.
Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Захариас Атусакис Атусакис 17.05.2023г.
Обявяване на участника, класиран на първо място в процедура по продажба на недвижим имот частна общинска собственост в землището на с. Камчия, общ. Сунгурларе 16.05.2023г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Подвис 04.05.2023г.
Годишен план за ползване на дървесина на ОГТ "Сунгурларе" за 2023г. 03.05.2023г.
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост - с. Камчия 02.05.2023г.
Списък на лицата от пенсионерски клуб, подали заявление за дърва за огрев за 2023г. 18.04.2023г.
Списък на лицата от гр. Сунгурларе, подали заявление за дърва за огрев за 2023г. 18.04.2023г.
Съобщение за инвестиционно предложение - Пречиствателна станция за отпадъчни води на англомерация Сунгурларе 10.04.2023г.
Съобщение за водовземане от р. Луда Камчия 10.04.2023г.
Обявление на Община Сунгурларе за изработен проект за ПУП – ПП за трасе на нов подземен кабелен електропровод 20 кV от поземлен имот в с. Черница до подстанция „Сунгурларе“ в гр. Сунгурларе 04.04.2023г.
Съобщение за водовземане от р. Садовска река и р. Луда Камчия 03.04.2023г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 24.03.2023г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево 21.03.2023г.