Отдел Местни данъци и такси при Община Сунгурларе информира гражданите, че на 29 и 30 ноември 2023г. ще работи само касата.
Документи ще бъдат приемани, но експресни услуги няма да се извършват в рамките на тези два дни.

Обяви

Покажи брой 
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Вълчин 22.06.2022г.
Справка за постъпили предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение на Приложение № 1 към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе 17.06.2022г.
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сунгурларе 16.06.2022г.
Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Динко А. Ангелов 07.06.2022г.
Проект на Наредба за изменение на Приложение № 1 към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе 17.05.2022г.
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до Метин К. Мехмедов 15.04.2022г.
Проект BGLD-3.002-0012-C01 „Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите в Община Сунгурларе и Община Антоново“ 12.04.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Грозден 04.04.2022г.
Протокол за продължаване на разпределението на общински пасища, мери и ливади за стопанската 2021/2022г. 04.04.2022г.
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води 04.04.2022г.
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти 04.04.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Климаш 18.03.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Грозден 18.03.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Грозден 18.03.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Терзийско 10.03.2022г.
Провеждане на търг за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в землището на с. Подвис и с. Садово 02.03.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево и с. Черница 01.03.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево и с. Славянци 23.02.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Грозден 10.02.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Бероново 09.02.2022г.