Обяви

Покажи брой 
Свободно работно място за длъжността „Медицинска сестра„ в „Дом за пълнолетни лица с деменция” с. Славянци 29.11.2021г.
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до Виктория Миланова и Кольо Атанасов 26.11.2021г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Климаш 24.11.2021г.
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до Асен Палазов, Илия Шопов, Елена Шопова, Елка Шопова, Асен Казаков, Светла Йорданова и Мехмед Хасан 22.11.2021г.
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до Кръстина Иванова, Красимир Миланов и Яшар Ибриямов 19.11.2021г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Вълчин 18.11.2021г.
Приемане на Годишен план за ползване на прогнозни количества дървесина от общински горски територии за 2022г. 17.11.2021г.
Решение на Общински съвет за приемане на Годишен план за 2021/2022г. за развитие на социалните услуги в община Сунгурларе и Общинска стратегия за развитието на социалните услуги в община Сунгурларе /2021 - 2025/ 17.11.2021г.
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до Пенка Атанасова и Хюсеин Калайджиев 15.11.2021г.
Проект за изменение на ПР за УПИ в с. Скала, обл. Бургас 10.11.2021г.
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до Янка Николова, Георги Панев и Желка Хасан 04.11.2021г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево и с. Черница 03.11.2021г.
Заповеди, издадени от Областна дирекция "Земеделие" - гр. Бургас на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 22.10.2021г.
Мотиви към Проекта за определяне размера на такса битови отпадъци на територията на община Сунгурларе за 2022г. 18.10.2021г.
Мотиви към Проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сунгурларе 18.10.2021г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Вълчин 14.10.2021г.
Протокол за разпределение на свободните пасища, мери и ливади за стопанската 2021/2022г. на територията на община Сунгурларе 28.09.2021г.
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до "Ветоника" ЕООД и "Ветоника Еко Комерс - Любомир Симеонов" ЕТ 21.09.2021г.
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до В. Милошевич, А. Христова, С. Стоянов, С. Шерифов, и К. Йорданова 09.09.2021г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево 08.09.2021г.