Обяви

СЪОБЩЕНИЕ

 

   Община Сунгурларе на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава, че в «Държавен вестник» брой 13 от 12.02.2019г. е обнародвано обявление на Община Сунгурларе за  изработен проект за изменение на ПУП - ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за квартали 31, 32 и улица с о.т. (осови точки) 72-75 ПУП с.Славянци, община Сунгурларе, обл.Бургас, като отпада улица с о.т.72-75, двата квартала се обединяват в един под номер 31 и се анулира (отпада) квартал 32, както и се преномерират част от УПИ (урегулираните поземлени имоти) в новообразувания квартал 31. 

   Проектът се намира в сградата на общинска администрация, дейност „УТ”, ет.2, стая 3. В срок до 12.03.2019г. заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.