Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Община Сунгурларе

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

„Пристройка към съществуваща жилищна сграда в УПИ II63 103, кв.8 по плана за регулация на с. Дъбовица, общ. Сунгурларе“

 

с инвеститор : Стойчо Динков Аданов

 

Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ II63 103, кв.8 по плана за регулация на с. Дъбовица, общ. Сунгурларе

 

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

 Кмет на Община Сунгурларе

 

Дата:08.02.2019г.